1. Alle bestillinger akseptert av Matråd AS er underlagt disse generelle vilkårene, inkludert bestilling over telefon som ikke er bekreftet skriftlig.
  2. Vilkårene gjelder akkrediterte og ikke akkrediterte analyser av næringsmidler, drikkevann, avløpsvann med mer. Opplysninger om metodikk, måleusikkerhet, deteksjonsgrenser, akkrediteringsstatus og pris fås ved henvendelse Matråd AS.
  3. Laboratoriet har rett til å benytte underleverandør dersom det er nødvendig. Matråd AS plikter å orientere om hvem som er underleverandør dersom kunden krever det. Dersom kunden ikke har gjort noen forespørsler om underleverandør er kontrakten slik å forstå at Matråd AS sin underleverandører aksepteres av kunden. Dersom underleverandør benyttes blir kunden fakturert etter gjeldende pris hos denne.
  4. Det enkelte oppdrag avtales ved bruk av følgeskjema, prøveplaner eller kontrakter. Dersom oppdraget avtales pr. telefon eller ved personlig oppmøte skal det foreligge en skriftlig dokumentasjon på hva som er avtalt.
  5. Dersom annet ikke er avtalt er kunden ansvarlig for riktig prøveuttak. Alle analyser utføres ut fra prøvens beskaffenhet når den ankommer laboratoriet. Prøver kan avvises dersom det er klare mangler ved prøven og/eller forsendelsen, eller når prøven anses som uegnet.
  6. Matråd AS utsteder analysebevis normalt innen 1 uke etter at analysearbeidet er utført. Analyseresultatene er oppdragsgivers eiendom og kan ikke videreformidles til annen part uten samtykke. Alle data oppbevares på laboratoriet i 3år.
  7. Alle ansatte ved Matråd AS har taushetsplikt.
  8. Kunden har rett til innsyn i Matråd AS sitt kvalitetssikringssystem dersom det er ønskelig og da etter avtale med Matråd AS på forhånd.
  9. Kunden skal varsles ved vesentlige forsinkelser i analysearbeidet eller ved avvik som kan ha betydning for analyseresultatet.
  10. Matråd AS har ikke ansvar for indirekte tap som følge av forsinkelser eller feil i analyseresultatet. Laboratoriets økonomiske ansvar i slike tilfeller er begrenset til analysekostnadene eller en ny gratis prøve.
  11. Det faktureres etterskuddsvis med forfallsdato 14 dager etter dato for fakturering med mindre andre avtaler er gjort med kunden. Faktura som ikke er betalt på forfallsdato kan i tillegg belastes med purregebyr i henhold til gjeldende lov.