AnalyseMetode/referanseAkkreditert
Kimtall (dyrkbare mikroorganismer) 22 °C NS-EN ISO 6222 Ja
Koliforme bakterier NS-EN ISO9308-1  Ja
E.coli NS-EN ISO9308-1  Ja
Intestinale Enterokokker NS-EN ISO 7899-2 (membranfiltrering) Ja
 pH  NS-EN ISO 10523  Ja
Farge  NS-EN ISO 7887 (metode C)  Ja
Turbiditet  NS-EN ISO 7027  Ja
Konduktivitet (ledningsevne)  NS-ISO 7888  Ja
Lukt/smak  Intern metode  Nei
 
Kimtall

Kimtall (totalantall bakterier) er et mål for mengden av alle bakterier og sopper som klarer å vokse under de betingelser vi bruker ved kimtallsundersøkelsen. Høyt kimtall indikerer innhold av organisk materiale (humus) eller tilsig av overflatevann. I vann fra nye borebrønner kimtallet normalt høyt.

Koliforme bakterier

Mulig tarmbakterier fra mennesker eller dyr men enkelte koliforme bakterier kan imidlertid forekomme i naturen. Påvisning av koliforme bakterier indikerer mulig helserisiko ved å drikke vannet.

E.coli

Stammer med sikkerhet fra tarminnhold fra mennesker eller dyr. Forekomst av slike bakterier viser at vannet nylig er forurenset da E.coli har begrenset overlevelsesevne i vann. Påvisning av E.coli indikerer helserisiko ved å drikke vannet.

Intestinale enterokokker

Intestinale enterokokker regnes som indikator på fekal forurensning. Enkelte enterokokker i vann kan ha andre opprinnelser.

 

pH

Surt vann har pH mindre enn 7. Dette er vanlig for overflatevann. Grunnvann (fra borebrønner) har ofte nøytral pH, dvs 6,5 – 7,5. pH mellom 6,5 og 9,5 er ønskelig fordi surt vann kan tære på vannledningene.

Farge

Farge fra vann kommer vanligvis fra humus, (delvis nedbrutt plantemateriale som er løst i vann gir vannet en gulbrun farge). Etter kvalitetsnormene ansees farge under 15 mg/l Pt som godt, og over 20 mg/l Pt som utilfredsstillende. Mye humus gir dårlig lukt og smak på vannet. Høyt fargetall vil redusere effekten av desinfeksjon i vannrenseanlegg.

Turbiditet

Turbiditet er et mål for uklarhet i vann. Høy turbiditet oppstår på grunn av mye fint materiale, slik som leire og organisk stoff. Slam i ledningsnettet kan gi dårlig lukt/smak, og føre til for eksempel missfarging av klesvask. Høy turbiditet kan gi nedsatt desinfeksjonseffekten i vannrenseanlegg. Ønskelig verdi for turbiditet er mindre enn 0,5 FTU for godt drikkevann.

Konduktivitet

Konduktivitet (ledningseve) er et mål på mineralinnholdet i vann. Overflatevann har vanligvis konduktivitet i området 2-5 mS/m, grunnvann inneholder mer mineraler og kan godt komme opp i 40 mS/m. Forskjell i konduktivitet mellom ulike prøvetakingsplasser kan si noe om tilsig og mulig forurensning..

Tilbake